Year : 0 Volume : 0 Issue :

Türkiye’deki Charter/Tarifesiz Havayollarının Rekabet Yaklaşımının Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine Göre İncelenmesi

Abstract

Hava taşımacılığı sektörü, ülkenin ekonomik (dış ticaret, yurt dışı gelir, vb.) açıdan yaşamsal ve özellikle turizm açısından en stratejik sektörlerinden biridir; dolayısıyla sektörün rekabetçi olması ve hem iç hem de küresel pazarda rekabetçi kalabilmesi kritik bir önem arz etmektedir. Buna rağmen, Türk havayolu işletmelerinin ulusal ve uluslararası rekabetle nasıl başa çıktığı ve rekabet stratejilerini nasıl belirlediği konusu bir belirsizlik taşımakta olup sektörel ya da akademik bağlamda yeterince ele alınmamıştır. Ayrıca bu konuda kapsamlı ve net bir alanyazın mevcut değildir. Bu çalışmada, Türkiye’de yolcu taşımacılığı yapmakta olan tarifesiz/charter havayollarının rekabet yaklaşımları araştırılmış, rekabet yaklaşımlarının Türkiye’deki havayolu yolcu taşımacılığı sektörünün mevcut durumu ve rekabet yapısı içerisinde nerede olduğu ortaya konulmuştur. Bu araştırma çerçevesinde Türkiye bağlamında yolcu taşımacılığı yapan, tüm charter uçuş yapan havayolları (Freebird, Corendon ve Tailwind) örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada veriler, havayollarının üst düzey yöneticileri ile yapılandırılmış soruları içeren görüşmeler yapılmak suretiyle nitel araştırma kapsamında toplanmıştır. Havayollarının genel tanıtımı için kullanılan ikincil veriler, havayolu işletmelerinin internet sitelerinden elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda toplam 3 charter havayolunun Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisi kapsamında bir havayolu işletmesinin Analizci, diğer ikisinin ise Savunmacı bir rekabet anlayışı içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Havayolu   Hava-Taşımacılığı   Havayolu-Rekabeti   Rekabet-Yaklaşımları  

Corresponding Author

Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles and Snow’s Competitive Typology

Abstract

The air transportation sector is one of the most strategic and vital sectors of the country in terms of economy (foreign trade, foreign-based income, etc.) and especially tourism; so it is critical that the industry be competitive and remain competitive both in the domestic and global markets. Nevertheless, the question of how Turkish airline companies deal with national and international competition and how they determine their competitive strategies is uncertain and has not been adequately addressed in the sectoral or academic context. There is also no clear and comprehensive literature in this regard. In this study, competitive approaches of the charter airlines making passenger transport were researched. By this means, charter airlines position in Turkish transportation present structure and competition of industry was also indirectly demonstrated. In the framework of this study, all charter airlines (Freebird, Corendon, and Tailwind) carrying passengers certified by Turkish General Directorate of Civil Aviation were included in the sample. In the survey, the data were gathered through qualitative research by interviewing senior executives of the airlines with structured questions. The secondary data used for the introduction of airlines were obtained from the internet sites of airlines. As a result of the interviews, it was concluded that an airline company appeared as Analyzer and the other two as Defenders in terms of competitive approaches according to the Miles and Snow Competitive Typology.

Keywords

Airline   Air-Transportation   Airline-Competition   Competitive   Approaches  

Corresponding Author